Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа

План

1. Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні 2

2. Нормативні документи із стандартизації і застосування эталонів. 12

Висновки. 15

Перечень використаних джерел: 16


1. Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні

В основі складання документування в Україні знаходиться Закон України «Про стандартизацію» від 01.12.2005 р. Закон України «Про стандартизацію» встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері.

Стандартизація — діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення рационального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа функціональному призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву.

Нормативний документ — документ, який установлює правила, загальні принципи чи свойства різних видів діяльності або їх итогів. Цей термін охоплює такі поняття як “эталон”, “кодекс усталеної практики” та “технічні умови". Эталон — документ, розроблений на основі консенсусу та затверд Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа жений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або свойства, які стосуються діяльності чи її итогів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов’язковим. Эталон може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи послуги Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа;

Закон регулює відносини, пов’язані з діяльністю у сфері стандартизації та застосуванням її итогів, і поширюється на суб’єкти господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності, органи державної влади, а також на відповідні громадські організації. Дія цього Закону не поширюється на ядерні матеріали, фармацевтичну продукцію, стандарти медичного обслуговування, бухгалтерського обліку Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа, освіти, а також інші соціальні стандарти, сфера дії яких встановлюється відповідними законами.

Законодавство України у сфері стандартизації складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.

Об’єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа, процедури, функції, методи чи діяльність, персонал і органи, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування.

Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального використання природних ресурсів, відповідності об’єктів стандартизації їх функціональному призначенню, інформування споживачів про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа та торгівлі продуктами і послугами. Державна політика у сфері стандартизації базується на таких принципах:

· забезпечення участі фізичних і юридичних осіб в розробленні эталонів та вільного вибору ними видів эталонів при виробництві чи постачанні продукції, якщо інше не передбачено законодавством;

· відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття эталонів з урахуванням Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа інтересів усіх заінтересованих сторін, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;

· доступності эталонів та інформації щодо их для користувачів;

· відповідності эталонів законодавству;

· адаптації до сучасних досягнень науки і техніки з урахуванням стану національної економіки;

· пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних эталонів;

· дотримання міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа;

· участі у міжнародній (регіональній) стандартизації;

· прийняття і застосування органами стандартизації на території України Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття і застосування эталонів відповідно до Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року”.

Суб’єктами стандартизації є:

· центральний орган Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа виконавчої влади з питань стандартизації;

· рада стандартизації та технічного регулювання;

· технічні комітети стандартизації;

· інші суб’єкти, що займаються стандартизацією.

Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації органікличує, координує та провадить діяльність щодо розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни, розповсюдження національних эталонів відповідно до цього Закону і як національний орган Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа стандартизації представляє Україну в міжнародних та регіональних організаціях із стандартизації.

Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації виконує такі основні функції:

· забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації, у тому числі вживає обґрунтованих заходів для прийняття і застосування органами стандартизації на території України, а також регіональними органами Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа стандартизації, створеними на території України, членами яких вони є, Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття і застосування эталонів відповідно до Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року”;

· вживає заходів щодо гармонізації розроблюваних національних эталонів з відповідними міжнародними (регіональними Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа) эталонами;

· бере участь у розробленні і узгодженні технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;

· встановлює правила розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та втрати чинності національних эталонів, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації;

· вживає заходів щодо виконання зобов’язань Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа, зумовлених участю в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації;

· співпрацює у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;

· приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок створення;

· органікличує надання інформаційних послуг з питань стандартизації;

· забезпечує адаптацію эталонів, процедур оцінки відповідності, процедур сертифікації та практики відповідно до сучасних Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа досягнень науки і техніки;

· встановлює функцию та приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок створення;

· забезпечує відповідність національних эталонів цьому Закону;

· встановлює символи або знаки, що засвідчують відповідність продукції національним эталонам (отдалі — символ відповідності эталонам);

· бере участь у розробленні Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа технічних регламентів та підготовці робочої програми з технічних регламентів;

· бере участь у підготовці міжнародних і регіональних эталонів, які розробляються відповідними міжнародними та регіональними організаціями, та підготовці рекомендацій для процедур оцінки відповідності, забезпечуючи врахування інтересів України;

· співпрацює та проводить консультації з відповідними органами у сфері стандартизації інших держав, у Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа разі потреби вживає заходів для розв’язання суперечок або скарг, які виникають;

· формує програму робіт з стандартизації та не рідше 1-го разу на шість місяців публікує актуалізовану програму;

· веде реєстр эталонів та документів з стандартизації;

· органікличує створення і ведення національного фонду нормативних документів та Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі (ISONET Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа);

· органікличує розповсюдження офіційних публікацій національних эталонів, правил усталеної практики і класифікаторів та іншої друкованої продукції стосовно прийнятих національних эталонів, эталонів та документів відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членами яких він є чи з якими співпрацює відповідно до положень цих організацій або відповідних контрактів, а також делегує Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа ці повноваження іншим організаціям;

· забезпечує і сприяє співробітництву між виробниками, постачальниками, споживачами продукції, процесів і послуг та відповідними державними органами у сфері стандартизації.

Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації може виконувати інші функції та повноваження згідно із законами України. Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації заносить подання Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа до Кабінету Міністрів України щодо делегування повноважень стосовно організації розроблення, схвалення, прийняття, перегляду та зміни національних эталонів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів центральному органу виконавчої влади в цій сфері діяльності. Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації створює технічні комітети, на які покладаються функції з розроблення, розгляду та погодження міжнародних Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа (регіональних) та національних эталонів. Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін. До роботи в технічних комітетах стандартизації залучаються на добровільних засадах уповноважені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), товариств (спілок) споживачів Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа, відповідних громадських організацій, провідні науковці і фахівці. Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів здійснюють їх секретаріати. Положення про технічні комітети затверджує центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації.

Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Членство в технічних комітетах стандартизації є Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа добровільним. Центральні органи виконавчої влади та організації мають право у відповідних сферах діяльності та в межах повноважень з урахуванням своїх господарських та професійних інтересів організовувати і виконувати роботи із стандартизації, зокрема:

· розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати стандарти відповідного рівня та припиняти їх дію, встановлювати правила їх розроблення, позначення та Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа застосування;

· представляти Україну у відповідних спеціалізованих міжнародних та регіональних організаціях стандартизації, виконувати зобов’язання, передбачені положеннями про ці організації;

· створювати і вести реєстри нормативно-правових актів та нормативних документів для забезпечення своєї діяльності та інформаційного обміну;

· видавати і розповсюджувати свої стандарти, документи спеціалізованих відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень про ці організації або відповідних контрактів, а також делегувати ці повноваження іншим організаціям.

Центральні органи виконавчої влади та організації повинні інформувати центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації про роботи із стандартизації за своїми напрямами для виконання Кодексу доброчинної практики Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа з розроблення, прийняття та застосування эталонів відповідно до Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року. Міністерство оборони України, враховуючи особливості цієї сфери, визначає порядок застосування эталонів для задоволення потреб оборони України відповідно до покладених на нього Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа функцій.

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики згідно наказу Держспоживстандарту України
від 7 квітня 2003 р. N 55 затверджено Національний Эталон України «Державна уніфікована система документації уніфікована система організаційно-розпорядчої документації».

Цей эталон поширюється на організаційно-розпорядчі документи — постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа, створювані в итогі діяльності:

· органів державної влади України, органів місцевого самоврядування;

· підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності.

Цей эталон установлює:

· склад реквізитів документів;

· вимоги до змісту і розташовування реквізитів документів;

· вимоги до бланків та оформлювання документів;

· вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів.

Вимоги Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа цього эталону щодо оформлювання реквізитів можна поширювати на всі класи уніфікованих систем документації. Цей эталон не поширюється на процеси створювання та обігу електронних організаційно-розпорядчих документів.

У цьому эталоні використані такі стандарти та інші нормативні документи:

· ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення

· ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа документації (ДКУД)

· ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы.

Готуючи та оформлюючи документи, використовують такі реквізити:

01 - зображення Державного Герба України, герба Автономної Республіки Крим

02 - зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування)

03 - зображення нагород

04 - код організації

05 - код форми документа

06 - назва організації вищого рівня

07 - назва організації

08 - назва структурного підрозділу організації

09 - довідкові Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа дані про організацію

10 - назва виду документа

11 - дата документа

12 - реєстраційний індекс документа

13 - посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь

14 - місце складення або видання документа

15 - гриф обмеження доступу до документа

16 - адресат

17 - гриф затвердження документа

18 - резолюція

19 - заголовок до тексту документа

20 - відмітка про контроль

21 - текст документа

22 - відмітка Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа про наявність додатків

23 - підпис

24 - гриф погодження документа

25 - візи документа

26 - відбиток печатки

27 - відмітка про засвідчення копії

28 - прізвище виконавця і номер його телефону

29 - відмітка про виконання документа і направлення його до справи

30 - відмітка про наявність документа в електронній формі

31 - відмітка про надійдення документа до організації

32 - запис про державну реєстрацію.

Виготовляючи бланки документів, використовують Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа такі реквізити: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, а також можливі відмітки для розташування реквізитів: 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21. У разі застосування трафаретних текстів документів використовують реквізит 21. Документи, що їх складають в організації, повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва організації (07), назва виду документа (10) (не зазначають на листах), дата (11), реєстраційний індекс документа (12), заголовок до тексту документа (19), текст документа Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа (21), підпис (23). Оформлюючи різні види документів відповідно до нормативних документів, крім зазначених обов'язкових реквізитів, використовують такі: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Приклади наведено в додатку В. У документах, що їх оформлюють на двох і більше сторінках, реквізити 22 - 28 проставляють після тексту (21), а 29-31 - на нижньому березі першої сторінки документа. Зображення Державного Герба України розміщують на бланках документів Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Державний герб України"; герба Автономної Республіки Крим - відповідно до нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим. Зображення Державного Герба України, герба Автономної Республіки Крим на бланках із кутовою розташованістю реквізитів розміщують на верхньому березі бланка над серединою рядків з назвою організації Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа, а на бланках із поздовжньою розташованістю реквізитів - у центрі верхнього берега. Розмір зображення: висота - 17мм, ширина - 12мм.

Зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) відповідно до статуту (положення про організацію) розміщують з лівого боку від назви організації. Зображення емблеми реєструють згідно з установленим порядком. Емблему не відтворюють на Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа бланку, якщо на ньому розміщено зображення Державного Герба України. На бланках документів недержавних організацій допустимо розташовувати зображення емблеми на верхньому березі документа, де на бланках документів державних організацій розміщують зображення Державного Герба. Зображення нагород відтворюють на бланках документів згідно із законодавством і розміщують на лівому березі бланка на рівні Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа реквізитів 07 і 08.

Код організації проставляють за ЄДРПОУ після реквізиту довідкові дані про організацію (09). Код форми документа (якщо він є) проставляють згідно з ДК 010 вище реквізиту назва виду документа (10). Назву організації вищого рівня зазначають скорочено, а у разі відсутності офіційно зареєстрованого скорочення - повністю. Назва організації - создателя документа виновата відповідати назві Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа, зазначеній у його установчих документах. Скорочену назву організації зазначають тоді, если її офіційно зафіксовано в статуті (положенні про організацію). Скорочену назву подають у дужках (або без их) нижче повної, окремим рядком у центрі. Назву філії, територіального відділення, структурного підрозділу організації зазначають тоді, если вони - автори документа, і розміщують нижче Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа реквізиту 07. Довідкові дані про організацію містять: поштову адресу та інші відомості (номери телефонів, факсів, телексів, рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо). Їх розміщують нижче назви організації або структурного підрозділу. Назва виду документа має відповідати переліку форм, які використовують в організації. Перелік містить назви уніфікованих форм документів згідно з ДК 010 та Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа назви інших документів, що відповідають організаційно-правовому статусу організації.


2. Нормативні документи із стандартизації і застосування эталонів

Залежно від рівня органу, який приймає чи схвалює нормативні документи із стандартизації, вони поділяються на:

· національні стандарти, правила усталеної практики та класифікатори, прийняті чи схвалені центральним органом виконавчої влади з Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа питань стандартизації, а також видані ним сборники та реєстри загальнодержавного застосування;

· стандарти, технічні умови та правила усталеної практики, прийняті чи схвалені іншими органами та організаціями, що займаються питаннями стандартизації, а також видані ними сборники.

Стандарти застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на их в інших документах. Стандарти застосовуються на добровільній основі Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа, за винятком випадків, если застосування цих эталонів вимагають технічні регламенти. Стандарти повинні бути викладені таким чином, щоб їх неможливо було використовувати з метою введення в оману споживачів продукції якої стосується эталон, чи надавати перевагу виробнику продукції або продукції залежно від місця її виготовлення. Порядок розроблення, перегляду, внесення змін, прийняття та опублікування Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа эталонів встановлюється Законом України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності

Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації має право встановлювати символ відповідності продукції національним эталонам. Національний символ відповідності продукції національним эталонам — символ, який засвідчує відповідність позначеної ним продукції всім вимогам эталонів, які поширюються на цю продукцію. Опис Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа та правила застосування національного знака відповідності продукції національним эталонам встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації. Відповідність продукції національним эталонам добровільно підтверджується у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації.

Право власності на національні стандарти, правила усталеної практики, класифікатори та сборники належить державі. Від імені держави Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа права власника на ці документи здійснює центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації. Право власності на стандарти, технічні умови та кодекси усталеної практики, прийняті чи схвалені іншими органами та організаціями, що займаються стандартизацією, належить організаціям, установам, за кошти яких вони створені або яким воно передано в установленому Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа законом порядку. Эталон може розроблятися на продукцію і процес, які є об’єктами стандартизації та одночасно об’єктами інтелектуальної або промислової власності, якщо розробник эталону отримав дозвіл від власника прав на продукцію або процес у встановленому законом порядку. Забороняється повністю чи частково відтворювати, тиражувати і розповсюджувати як офіційні Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа видання будь-які стандарти, кодекси усталеної практики, класифікатори або їх частини без дозволу їх власника чи уповноваженої ним особи, крім випадків, передбачених Законом. У разі відтворення чи розповсюдження эталону, правила усталеної практики без дозволу їх власника чи уповноваженої ним особи орган чи організація, яка прийняла эталон, не несе відповідальності Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа за невідповідність тексту розповсюджуваного документа його офіційному тексту чи за наслідки, спричинені застосуванням розповсюдженого документа. Власник об’єкта права власності має право на відшкодування збитків, завданих йому недозволеним розповсюдженням эталону, правил усталеної практики, класифікатора та каталогу, відповідно до закону.

Національні стандарти, правила усталеної практики, класифікатори та сборники оприлюднюються, видаються та розповсюджуються центральним Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа органом виконавчої влади з питань стандартизації. Видання та розповсюдження документів відповідних міжнародних і регіональних організацій, членом яких є Україна, здійснюються центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, іншими органами та організаціями з питань стандартизації відповідно до положень про их. Для надання інформації заінтересованим сторонам центральний орган виконавчої Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа влади з питань стандартизації функціонує як Національний інформаційний центр міжнародної інформаційної мережі (ISONET) та веде каталог національних эталонів. Органи та організації, які розробляють та приймають стандарти, що можуть створювати бар’єри для торгівлі, надають копії проектів і прийнятих эталонів центральному органу виконавчої влади з питань стандартизації, який надає цю інформацію Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа заінтересованим сторонам через Національний інформаційний центр міжнародної інформаційної мережі (ISONET). Інформаційні послуги надаються шляхом опублікування офіційних текстів эталонів, інформаційних та довідкових видань, а також їх розповсюдження інформаційними мережами в порядку ініціативи та на замовлення.


Висновки

Стандартизація— діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа можливих завдань з метою досягнення рационального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву.

Нормативний документ— документ, який установлює правила, загальні принципи чи свойства різних видів діяльності або Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа їх итогів. Законодавство України у сфері стандартизації складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері. Об’єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність, персонал і органи, а Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа також вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування. Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального використання природних ресурсів, відповідності об’єктів стандартизації їх функціональному призначенню, інформування споживачів про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції та торгівлі продуктами і послугами.

Центральний орган виконавчої влади Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа з питань стандартизації може виконувати інші функції та повноваження згідно із законами України. Центральні органи виконавчої влади та організації повинні інформувати центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації про роботи із стандартизації за своїми напрямами для виконання Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття та застосування эталонів відповідно до Угоди Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа СОТ про технічні бар’єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року.


Перечень використаних джерел:

1. Закон України «Про стандартизацію» від 01.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 31. - С. 145.

2. Національний Эталон України «Державна уніфікована система документації уніфікована система організаційно-розпорядчої документації» від 7 квітня 2003 р. N 55, наказом Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні - контрольная работа Держспоживстандарту України.zakonodatelstvo-stranica-8.html
zakonodatelstvo-ukraini.html
zakonodatelstvo-v-sfere-kadrovogo-dokumentooborota.html